Persondata

Advokatfirmaet indsamler, modtager og behandler personoplysninger om dig som et led i vores sagsbehandling.
Derfor har advokatfirmaet udarbejdet en privatlivspolitik.

Advokatfirmaet har interne procedurer og politikker, der sikrer, at dine oplysninger er godt beskyttet. Der er således politikker for både den digitale og den fysiske sikkerhed.

Advokatfirmaet beskæftiger sig primært med straffesager og modtager og behandler derfor personfølsomme oplysninger om strafbare forhold.
Oplysningerne modtages, behandles og opbevares i overensstemmelse med persondatalovgivningen og persondataforordningen.

Hjemmeside

Som bruger af advokatfirmaets hjemmeside skal du vide, at hjemmesiden indeholder funktioner, der kræver, at du afgiver personoplysninger. Det drejer sig blandt andet om vores kontaktformular og vores chatfunktion, hvor afgivelse af personoplysninger kan være nødvendig for, at funktionen kan bruges.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Er du klient, modtager vi personoplysninger fra dig. I straffesager modtages oplysningerne typisk fra politiet og domstolene.

Er du ikke klient, modtager vi personoplysninger fra klienten, politiet og domstolene. Vi kan også modtage personoplysninger fra andre kilder; eksempelvis andre offentlige myndigheder.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger den tid, det er nødvendigt for de angivne formål. Særlige forhold kan gøre sig gældende i straffesager, hvor eksempelvis efterfølgende hjælp med afsoningsforhold, mulighed for genoptagelse og lignende forhold kan tilsige en fortsat opbevaring.

Når opbevaring ikke længere er påkrævet i lovgivningen og ikke længere er nødvendig henset til formålet, slettes oplysningerne.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Advokatfirmaet benytter UNIK Hosting som leverandør, og sagsbehandlingssystem og data opbevares derfor hos UNIK og de databehandlere, som UNIK har indgået aftale med.

Der er indgået databehandleraftaler med de relevante parter.

Derudover benytter advokatfirmaet sig af ydelser leveret af Microsoft; herunder Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook mv.

I forbindelse med sagsbehandlingen udveksles personfølsomme oplysninger med primært politiet og domstolene. Der kan i særlige tilfælde også udveksles personfølsomme oplysninger med andre myndigheder eller virksomheder og personer.

Dette sker naturligvis altid med respekt for den tavshedspligt, advokater er omfattet af.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at trække dit meddelte samtykke til advokatfirmaet tilbage. Vi kan dog på grund af særlige regler i lovgivningen være forpligtet til fortsat at opbevare personfølsomme oplysninger.

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Lovgivningen indeholder i særlige tilfælde undtagelser til denne regel. I straffesager kan der være forsvarerpålæg, som indebærer, at forsvareren ikke må gøre klienten bekendt med dele af efterforskningen.

I straffesager foreskriver retsplejeloven samtidig at forsvareren ikke må overdrage materiale fra efterforskningen til klienten.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Advokatfirmaet Jan Schneider
CVR-nr. 35559248
Store Torv 10, 3. sal, kontor 2
8000 Århus C
E-mail: sikkermail@advokat-schneider.dk
Telefon: +45 26 23 29 96

Mangler du advokathjælp?