Artikler & nyheder

Frifindelser i skattestraffesager – Forbuddet mod selvinkriminering

Frifindelser i skattestraffesager - Forbuddet mod selvinkriminering Man har pligt til at selvangive sine indtægter - men der findes en i straffesager ofte overset undtagelse. Advokatfirmaet har ført de to principielle sager hvor der ske frifindelse på grund af forbuddet mod selvinkriminering. Et kig på skattelovgivningen Det fremgår af skattekontrollovens § 82, at: ”Den, som

Tilfældig tiltalepraksis og forsætsvurdering i sager om knivstik

Tilfældig tiltalepraksis og forsætsvurdering i sager om knivstik Retspraksis om knivstik viser, at lignende sager ofte behandles forskelligt. Nogle gange rejses der tiltale for forsøg på manddrab, mens der i andre tilfælde alene rejses tiltale for vold af særlig farlig karakter. Denne vilkårlighed gør sig også gældende, når domstolene skal vurdere, om den tiltalte havde

Man slipper billigere, hvis man bare tilstår krænkelse af kvinder

Man slipper billigere, hvis man bare tilstår krænkelse af kvinder Retten i Hillerød har den 28. marts 2022 under en straffesag om uberettiget deling af seksuelle videoer og billeder af 857 kvinder afsagt en kendelse, der kan ende med at belønne den skyldige og give de forurettede kvinder en væsentlig dårligere retsstilling. Der var afsat

Frifindelse for hærværk på politistation i Aalborg

Frifindelse for hærværk på politistation i Aalborg Advokatfirmaet Jan Schneider fik i dag en frifindelse i en hærværksag, hvor retten besluttede, at en afgørende politirapport ikke kunne dokumenteres, hvilket var én af årsagerne til, at der skete frifindelse. Frifindelsen siger noget om, hvor afgørende det er, at man som forsvarer er opmærksom på problemet, når

Virkede loven om dobbelt coronastraf?

Virkede loven om dobbelt coronastraf? Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom, og sammen med afskaffelsen af restriktionerne er også reglerne om dobbeltstraf for coronarelateret kriminalitet afskaffet. Men kan man overhovedet lave regler om dobbeltstraf for coronakriminalitet? Domme fra landsretterne tyder på, at loven ikke var gennemtænkt.  Den 2. april 2020 blev et politisk lovforslag

Ny lov indskrænker livstidsdømte og visse forvaringsdømtes rettigheder under afsoning

Ny lov indskrænker livstidsdømte og visse forvaringsdømtes rettigheder under afsoning Den 1. februar 2022 er lov nr. 157 af 31. januar 2022 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder) trådt i kraft. Loven medfører en række ændringer, der skærper vilkårene for livstidsdømte og forvaringsdømte. Efter lovændringen

Straf for medvirken og forening i lyset af to konkrete sager

Straf for medvirken og forening i lyset af to konkrete sager I dansk ret dømmes man ikke alene for egne strafbare handlinger. Man kan også dømmes for andre personers strafbare handlinger, hvis man har medvirket til den strafbare handling. Straffelovens § 23 fastslår, at man kan medvirke ved tilskyndelse, råd eller dåd. Men hvor langt

Nye regler til forebyggelse af fangeflugter

Nye regler til forebyggelse af fangeflugter Med virkning fra 1. januar 2022 er der indført nye regler med henblik på at reducere antallet af fangeflugter. Reglerne er vedtaget på baggrund af Lovforslag nr. 77 2021-22. Reglerne giver ifølge en ny bestemmelse i retsplejelovens § 748a, stk. 2, mulighed for, at retten kan bestemme, at den

Kravet om forsæt i lyset af to nye domme

Kravet om forsæt i lyset af to nye domme Er kravet om forsæt i dansk strafferet erstattet med et krav om uagtsomhed? Spørgsmålet diskuteres i lyset af den historiske udvikling af forsætsgraden dolus eventualis og i lyset af to af dansk rets mest omtalte straffesager, som begge er afgjort i december 2021. Strafansvar kræver efter

Frifundet for 1 kg. amfetamin

Frifundet for 1 kg. amfetamin Retten i Viborg har i dag afsagt dom i en sag vedrørende besiddelse af cirka 1,3 kg. amfetamin. Anklagemyndigheden påstod fængsel i 3 1/2 år. Retten frifandt den tiltalte for 1 kg. og idømte en straf på 1 års fængsel for den erkendte mængde på cirka 300 gram. Samtidig løslod

Delvis frifindelse i nævningesag vedrørende grov vold

Delvis frifindelse i nævningesag vedrørende grov vold Retten i Herning har frifundet en tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 246. Dermed idømmes den tiltalte en dom, der er flere år lavere end den straf, anklagemyndigheden ellers ville have påstået. Straffelovens § 246 indeholder en bestemmelse, som forhøjer strafferammen for de voldsforhold, der enten på grund

Delvis frifindelse i sag om jobrotationsydelse – kommunen havde ikke styr på reglerne

Delvis frifindelse i sag om jobrotationsydelse – kommunen havde ikke styr på reglerne Vestre Landsret afsagde den 30. august 2019 dom om sag vedrørende jobrotationsydelser. Forsvarer Jan Schneider var i Vestre Landsret vedr. snyd med jobrotationsydelser. Tiltalen lød på uberettiget vinding af et millionbeløb, og der havde været stor mediebevågenhed i forbindelse med sagens gang.

Mangler du advokathjælp?