Ny lov indskrænker livstidsdømte og visse forvaringsdømtes rettigheder under afsoning

Den 1. februar 2022 er lov nr. 157 af 31. januar 2022 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder) trådt i kraft.

Loven medfører en række ændringer, der skærper vilkårene for livstidsdømte og forvaringsdømte.

Efter lovændringen stilles der nu krav om afsoning i lukket fængsel de første 10 år af livstidsdømte og forvaredes afsoning. Herved ændres udgangspunktet for persongruppens afsoningsvilkår fra åbent fængsel til lukket fængsel.

Før lovændringen var udgangspunktet nemlig, at livstidsafsoneren eller den forvaringsdømte skulle afsone i åbent fængsel, medmindre dette fandtes betænkeligt. Efter lovændringen er udgangspunktet, at disse persongrupper skal afsone minimum 10 år i lukket fængsel, medmindre den indsattes helbred taler for at overføre denne til åbent fængsel på et tidligere tidspunkt.

Der er tale om en markant skærpelse af den indsattes vilkår. I åbne fængsler har de indsatte ofte mulighed for at arbejde eller tage uddannelse uden for fængslet, mens den indsatte i et lukket fængsel er underlagt en høj grad af sikkerhed og kontrol.

Derudover indføres et nyt udgangspunkt om, at persongruppen ikke kan komme på udgang de første 10 år af afsoningen. Dette fraviges alene, hvis udgang sker med henblik på at vurdere den forvaringsdømtes farlighed, eller hvis udgangen sker til bestemte særlige formål i helt ekstraordinære tilfælde. Med andre ord skal der altså ganske meget til, før den omhandlede persongruppe efter lovændringen tillades udgang – om så dette er ledsaget eller uledsaget udgang.

Endvidere medfører lovændringen, at livstidsdømte eller folk, der er idømt forvaring, ikke de første 10 år af den idømte straf må have kontakt til andre uden for fængslet end sine nærtstående og til andre personer, som den pågældende indsatte havde kontakt til før varetægtsfængslingen. Der kan gives tilladelse til at have kontakt til andre end nærtstående og tidligere kontakter, men for at dette skal tillades kræves, at der er tale om særlige omstændigheder, der taler for at give tilladelse. Ændringen medfører derfor reelt set, at den indsatte ikke kan stifte nye bekendtskaber uden for fængslet de første 10 år af sin afsoning.

Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvordan lovændringen harmonerer med straffuldbyrdelseslovens § 3, der har følgende ordlyd: ”Fuldbyrdelse af en straf skal ske med fornøden hensyntagen såvel til straffens gennemførelse som til behovet for at hjælpe eller påvirke den dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse”.

Man kan argumentere for, at lovændringen medfører, at det bliver sværere for den livstidsdømte eller den, der er idømt forvaring, at komme ud og blive en integreret del af samfundet, når man i en længere årrække fratager personen muligheden for at have kontakt med omverdenen.

 

Lovændringen medfører udover de her nævnte også andre ændringer. Lovændringen kan ses i sin helhed her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/157

 

4. februar 2022,

Advokatfuldmægtig Mark Lauge Pedersen